PORTAL med OPLYSNINGER om HOU:
Sidst opdateret 10. februar 2019
Forside Hou Skole
Hou Centerråd
Housiden
Hou Havn
Hou Bådelaug
Hou Jollelaug
Hou Kajakklub
Dagli' Brugsen Hou
Menighedsrådet Hou Gymnastik- og Idrætsforening
Vandværket
Galleri Hou
HBA's Venner
"Den Lille Kreative"
Hou's Vilde Vikinger
Borgerforeningen
Hou Batteri


Hou på Facebook
Bytur i Hou
Køreplan NT linie 176
Vejret i Hou

SIDSTE NYT
OPSLAGSTAVLEN
STISYSTEMET I HOU
BUSSKURET I NØRREGADE
HANDICAPBAD PÅ MOLEN
DIVERSE PLANER & BILAG
VISIONSPLAN FOR HOU
VEDTÆGTER FOR SAMRÅDET
BESTYRELSEN
REPRÆSENTANTSKABET
REFERATER
FORSLAG og IDÉER
LINKS
ANDRE SAMRÅDVedtægter med Hou Samråd
Udskriftsvenlig version (pdf)

§ 1
Det er Hou Samråds opgave at varetage almene interesser og repræsentere Hou by (9370) og omegn i medhold til offentlige myndigheder.

§ 2
Alle foreninger i Hou og omegn kan ansøge om at blive repræsenteret i repræsentantskabet. Ansøgning om medlemskab skal indgives til samrådet skriftligt.

§ 3
Samrådets kapital skaffes til veje gennem indskud fra tilsluttede foreninger samt offentlige og private bevillinger. Samrådet må ikke stifte gæld.

§ 4
Hou Samråd består af repræsentanter valgt af repræsentantskabet.

§ 5
Repræsentantskabet sammensættes således:

Hver tilsluttet forening vælger med 2 år ad gangen 2 medlemmer, første gang i 2006.
Såfremt et medlem udtræder af foreningen, har denne ret til at udpege en ny repræsentant.
Samrådets medlemmer er tillige medlemmer af repræsentantskabet.
Samtlige medlemmer af repræsentantskabet har stemmeret.
Samtlige borgere i Hou og omegn har møderet til repræsentantskabets møder.

§ 6
Repræsentantskabet vælger ved simpelt flertal et samråd bestående af 7 medlemmer samt 2 suppleanter. Valget gælder med 2 år ad gangen. Samtlige repræsentantskabsmedlemmer er valgbare til Samrådet.

Repræsentantskabet vælger 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant.

3 af Samrådets medlemmer er på valg hvert andet år, første gang i 2007.
4 af Samrådets medlemmer er på valg hvert andet år, første gang i 2008.
Suppleanter er på valg hvert år.

Samrådet vælger selv sin formand, næstformand, kasserer, sekretær samt presseansvarlig.

§ 7
Repræsentantskabet holder ordinært møde én gang årligt. Mødet afholdes inden udgangen af første kvartal. Bekendtgørelse af datoen med repræsentantskabets ordinære møde samt indkaldelse af forslag hertil skal ske senest 4 uger før mødet. Endelig dagsorden udsendes 1 uge før mødet.

Repræsentantskabet kan beslutte, at repræsentantskabsmøde kan afholdes oftere.

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal medetages af samrådet, eller hvis 1/3 af repræsentantskabets medlemmer eller 5 af de tilsluttede foreninger fremsender skriftligt krav herom.

Dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde skal indeholde flg. punkter:

Valg af dirigent.
Samrådsberetning v. formanden.
Regnskab.
Budget, herunder fastsættelse af indskud
Indkomne forslag.
Valg, herunder valg af suppleanter og revisorer.
Evt.

Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden med Samrådet skriftligt i hænde senest 14 dage før mødet.

§ 8
På repræsentantskabets ordinære årlige møde fremlægger formanden med Samrådet beretning, og Samrådets kasserer fremlægger revideret regnskab med det medløbne år samt forslag til budget med det kommende år. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Beslutninger på repræsentantskabsmødet, herunder godkendelse af budget, træffes ved simpelt stemmeflertal.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset fremmøde.

Ved ophævelse af repræsentantskabet og Samrådet kræves ¾ af de afgivne stemmer.

Samrådet er bemyndiget til at nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver og kan indkalde ad hoc.

§ 9
Hou Samråd tegnes af formanden i forening med 2 samrådsmedlemmer.

§ 10
Hou Samråds likvide aktiver indsættes på en driftskonto, der administreres af Samrådet.
Samrådet kan disponere over driftskontoens midler i overensstemmelse med det af repræsentantskabet godkendte budget.

§ 11
Samrådets beslutninger træffes ved alm. stemmeflertal. Referater af Samrådets møder tilsendes repræsentantskabets medlemmer.

§ 12
De enkelte foreninger kan til enhver tid udtræde af repræsentantskabet med Hou med 1 måneds varsel, dog uden krav om refusion af indskud eller andel i andre midler. Udmeldelse skal ske skriftligt.

Spørgsmålet om en forenings eksklusion behandles på et repræsentantskabsmøde.

§ 13
Ændring af vedtægterne kan vedtages på repræsentantskabsmødet med ¾ af de afgivne stemmer.

§ 14
Ved opløsning af repræsentantskabet og Samrådet meddeles eventuelt nettooverskud efter repræsentantskabets bestemmelser.

Således vedtaget på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 2. maj 2006.

Underskrevet af formanden
John Buhl


Linux-powered  Valid HTML  4.01 Transitional