logo operahuset Hou
Samrådets portal med oplysninger om Hou
Maj 2019
Forsiden Hou Skole Hou Centerråd ♥ Hjertestarter
Hou Havn Hou Bådelaug Hou Jollelaug Hou Kajakklub
Brugsen i Hou Menighedsrådet Idrætsforeningen Vandværket
Galleri Hou Den lille Kreative Hous Vilde Vikinger Borgerforeningen
HBA's Venner Filmen om Hou
Hou Batteri Bytur i Hou
Hou på Facebook Køreplan linie 176 Hvor er Hou? Vejret i Hou
Vedtægter for Hou Samråd
Udskriftsvenlig version (.pdf)

§ 1
Det er Hou Samråds opgave at varetage almene interesser og repræsentere Hou by (9370) og omegn i forhold til offentlige myndigheder.

§ 2
Alle foreninger i Hou og omegn kan ansøge om at blive repræsenteret i repræsentantskabet. Ansøgning om medlemskab skal indgives til samrådet skriftligt.

§ 3
Samrådets kapital skaffes til veje gennem indskud fra tilsluttede foreninger samt offentlige og private bevillinger. Samrådet må ikke stifte gæld.

§ 4
Hou Samråd består af repræsentanter valgt af repræsentantskabet og en fast repræsentant for Hou Skole.

§ 5
Repræsentantskabet sammensættes således:
1) Hver tilsluttet forening vælger for 2 år ad gangen 2 medlemmer, første gang i 2006
2) Såfremt et medlem udtræder af foreningen, har denne ret til at udpege en ny repræsentant.
3) Hou Skole udpeger 2 repræsentanter for skolen.
4) Samrådets medlemmer er tillige medlemmer af repræsentantskabet.
5) Samtlige medlemmer af repræsentantskabet har stemmeret.
6) Samtlige borgere i Hou og omegn har møderet til repræsentantskabets møder.

§ 6
Samrådet består af 7 medlemmer i alt. Heraf vælger repræsentantskabet ved simpelt flertal 6 medlemmer samt 2 suppleanter. Valget gælder for 2 år ad gangen. Samtlige repræsentantskabsmedlemmer er valgbare til Samrådet.
Herudover udpeger Hou Skole til enhver tid en repræsentant for skolen til Samrådets bestyrelse.
Repræsentantskabet vælger 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant.
3 af Samrådets medlemmer er på valg hvert andet år, første gang i 2007.
3 af Samrådets medlemmer er på valg hvert andet år, første gang i 2008.
Suppleanter er på valg hvert år.
Samrådet vælger selv sin formand, næstformand, kasserer, sekretær samt presseansvarlig.

§ 7
Repræsentantskabet holder ordinært møde én gang årligt. Mødet afholdes inden udgangen af første kvartal. Bekendtgørelse af datoen for repræsentantskabets ordinære møde samt indkaldelse af forslag hertil skal ske senest 4 uger før mødet. Endelig dagsorden udsendes 1 uge før mødet. Repræsentantskabet kan beslutte, at repræsentantskabsmøde kan afholdes oftere. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal foretages af samrådet, eller hvis 1/3 af repræsentantskabets medlemmer eller 5 af de tilsluttede foreninger fremsender skriftligt krav herom.
Dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde skal indeholde flg. punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Samrådsberetning v. formanden.
3) Regnskab.
4) Budget, herunder fastsættelse af indskud
5) Indkomne forslag.
6) Valg, herunder valg af suppleanter og revisorer.
7) Evt.

Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden for Samrådet skriftligt i hænde senest 14 dage før mødet.

§ 8
På repræsentantskabets ordinære årlige møde fremlægger formanden for Samrådet beretning, og Samrådets kasserer fremlægger revideret regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for det kommende år. Regnskabsåret følger kalenderåret. Beslutninger på repræsentantskabsmødet, herunder godkendelse af budget, træffes ved simpelt stemmeflertal.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset fremmøde.
Ved ophævelse af repræsentantskabet og Samrådet kræves 3⁄4 af de afgivne stemmer.
Samrådet er bemyndiget til at nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver og kan indkaldes ad hoc.

§ 9
Hou Samråd tegnes af formanden i forening med 2 samrådsmedlemmer.

§ 10
Hou Samråds likvide aktiver indsættes på en driftskonto, der administreres af Samrådet. Samrådet kan disponere over driftskontoens midler i overensstemmelse med det af repræsentantskabet godkendte budget.

§ 11
Samrådets beslutninger træffes ved alm. stemmeflertal. Referater af Samrådets møder tilsendes repræsentantskabets medlemmer.

§ 12
De enkelte foreninger kan til enhver tid udtræde af repræsentantskabet for Hou med 1 måneds varsel, dog uden krav om refusion af indskud eller andel i andre midler. Udmeldelse skal ske skriftligt.
Spørgsmålet om en forenings eksklusion behandles på et repræsentantskabsmøde.

§ 13
Ændring af vedtægterne kan vedtages på repræsentantskabsmødet med 3⁄4 af de afgivne stemmer.

§ 14
Ved opløsning af repræsentantskabet og Samrådet fordeles eventuelt nettooverskud efter repræsentantskabets bestemmelser.
Således vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 18. marts 2019.

Underskrevet af formanden
Tove Fønss